Vilkår og betingelser

Etterfølgende kontraktsvilkår regulerer kontraktsforholdet mellom Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (nedenfor forkortet til: paidwings) og brukerne og kundene av deres tjenester for elektroniske medier (etterfølgende: User). De definerer betingelsene for bruk av tjenestene til paidwings .

Siden voksendating.net er et tilbud (nedenfor tjenesten) fra Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Tjenesten er en kommunikasjonsplattform, der brukeren blant annet får muligheten til å presentere seg selv på nettet for å finne potensielle partnere, venner, one night stands eller sidesprang. Tjenesten tilbyr blant annet kontaktmuligheter til reale, eksisterende, likesinnede damer, par og menn som eventuelt vil bli kjent med nye partnere. Dessuten byr tjenesten på en rekke muligheter til å kommunisere på, flørte og å presentere seg selv.

§ 1 Kontraktsgjenstand; tjenesteomfang


1. paidwings gir brukerne tilgang til en datingplattform på voksendating.net. Plattformen inneholder profiler og informasjon om andre brukere. Etter å ha opprettet en egen profil, har brukerne mulighet til å søke etter andre profiler på plattformen. Brukerne kan se på profilene til andre brukere og ta kontakt med dem, med enkelte begrensninger.

2. Tjenestene fra paidwings tilbys kun til privat bruk, ikke til kommersielle formål. Ved registrering for en tjeneste fra paidwings , forplikter brukeren seg til kun å benytte tjenesten til privat bruk.

3 paidwings tilbyr både gratis tjenester og tjenester som det må betales for. Ved gratis registrering kan brukeren opprette en profil, se på profilene til andre brukere og sende bestemte meldinger til andre brukere. Brukere som registrerer seg for betalingspliktige tjenester, kan i tillegg til de gratis tjenestene, ta kontakt med andre brukere og skrive meldinger til dem. Tjenesten som er forbundet med kostnader, kan inngås for forskjellige tidsrom. Før disse tjenestene stilles til rådighet, blir brukeren gjort oppmerksom på at disse tjenestene må det betales for, samt innholdet og omfanget av tjenestene, prisen og betalingsbetingelsene.

4. paidwings sørger for at systemet er permanent (24/7) tilgjengelig. Det er utgangen til ruteren, som forbinder datasentralen paidwings bruker med internett (overføringspunktet), som er avgjørende for tilgjengeligheten. paidwings garanterer brukerne av de betalingspliktige tjenestene, at de er tilgjengelig gjennomsnittlig 97 % av året. Tilgjengeligheten gjelder kun som redusert dersom brukeren har meldt fra til paidwings om feilen (feilmelding). Avbrudd som skyldes force majeure, er unntatt.

5 paidwings kan gjøre seg bruk av eksterne tjenesteytere for å levere tjenesteytelse sine. Detter gjelder spesielt betalingsformidlere, innholdstilbydere og andre eksterne tjenesteytere. De eksterne tjenesteyterne som har fått i oppdrag å yte tjenester fra paidwings , gjelder ikke som tredjeperson i henhold til deres generelle vilkår.

§ 2 Kontraktsinngåelse


1. paidwings inngår ikke kontrakt med personer under 18 år.
Dersom paidwings tviler på om brukeren er myndig, vil de be brukeren legge frem aldersbevis. Dersom brukeren ikke legger frem dette aldersbeviset innen to uker, er paidwings berettiget til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.
Dersom paidwings har begrunnet mistanke om at en person ikke er berettiget til å delta, er paidwings berettiget til å kontrollere personalia til personen ved å forlange offisielle dokumenter for å klarlegge identiteten. Brukerne som ikke er berettiget til å delta, utelukkes fra bruken av tjenestene.

2. Tilgangen til tjenestene fra paidwings skjer etter at brukeren har registrert seg med personlige opplysninger (bl.a. kjønn, fødselsdato, e-postadresse). Med registreringen bekrefter brukeren inkluderingen av disse standard kontraktsvilkår og personvernerklæringen. Dermed inngås det et gratis kontraktsforhold mellom paidwings og brukeren.

3. I tillegg til gratis tjenester, tilbyr paidwings brukeren forskjellige tjenester som det må betales for (premium medlemskap). Ved å gjøre seg bruk av disse tjenestene inngår brukeren et ytterligere kontraktsforhold, som er adskilt fra det gratis kontraktsforholdet. De generelle vilkårene er også grunnlaget for disse ytterligere kontraktsforholdene. Brukeren blir gjort oppmerksom på innhold, varighet, pris, løpetid og betalingsbetingelser for den respektive tjenesten før inngåelse av kontraktsforholdet som det må betales for. Ved å klikke på knappen «kjøp nå», gir brukeren et tilbud om å inngå en kontrakt om betalingspligie tjenesteytelser fra paidwings . paidwings vil bekrefte overfor kunden at tilbudet ble akseptert ved å stille tjenesteytelsene til rådighet eller bekrefte det via e-post.

§ 3 Kostnader


1. Tjenestene som tilbys av paidwings ved denne tjenesten, er gratis dersom ikke brukeren ikke ble gjort oppmerksom på at tjenesten er betalingspliktig før han inngikk avtalen om den betalingspliktige tjenesten.

2. Kostnadene, som påløper for de tjenestene en må betale for, betalingsmetode og løpetid for løpende forpliktelser innenfor rammen av disse tjenestene, forklares for brukeren før brukeren tar i bruk tjenestene.

§ 4 Betalingsbetingelser


1. Betaling for tjenester som er forbundet med kostnader, må overføres til paidwings på forhånd. Hele beløpet trekkes fra den betalingsmetoden som ble valgt i bestillingsprosessen.

2. Dersom det ikke er mulig å inndra hele beløpet som skal betales, forbeholder paidwings seg retten til å inndra beløpet som delbeløp etter eget skjønn.

3. Dersom brukeren ikke gjør opp en utestående gjeld før forfall, til tross for betalingspåminnelser sendt av paidwings, er han i mislighold. Brukeren skal bære renter og kostnader som påløper som følge av misligholdet. Dette er spesielt kostnadene for påminnelsene fra paidwings og bankbelastninger for en kortklage/refusjon via kredittkort forårsaket av brukeren. Brukeren har muligheten til å bevise at paidwings ikke har lidd noen skade eller at skaden er betydelig lavere enn standardbeløpet. Omvendt står paidwings fritt til å fremlegge bevis på en mer alvorlig skade. På grunn av betalingsforsinkelsen vil utestående gjeld overlates til en inkassoleverandør. Det er avtalt at bruker skal bære alle kostnader som inkassoleverandøren pådrar seg i oppdraget.

§ 5 Kontraktstid og oppsigelse


1. Kontraktstjenestene leveres av paidwings under kontraktens varighet, dvs. fra avtaleinngåelse til avtaleslutt.

2. Avtalen om gratis medlemskap inngås på ubestemt tid og kan sies opp når som helst uten noen oppsigelsesfrist.

3. Beløpet for et betalt medlemskap (Premium) tilsvarer perioden vist i pakkebeskrivelsen eller perioden valgt av brukeren ved bestilling av pakken (opprinnelig termin). Den første perioden er maksimalt to år. Dersom medlemskapet ikke sies opp ved slutten av den første perioden, forlenges kontrakten på ubestemt tid (kontraktsforlengelse). Oppsigelsesfristen, eller, dersom annen periode var oppgitt ved kjøp av betalt tilgang, for medlemskap med varighet på høyst én måned: 14 dager, og for medlemskap med varighet over én måned: 30 dager.

4. Hvis ikke annet er oppgitt i oppsigelsen, består gratismedlemskapet etter avsluttet premiummedlemskap og krever en separat oppsigelse. Ved slutten av medlemskapet vil paidwings blokkere brukerens profil og kun i begrenset grad behandle lagrede data. Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er en lovbestemt oppbevaringsperiode og dataene ikke lenger er nødvendige for å bevise, utøve eller forsvare juridiske krav.

5. Retten til tidlig oppsigelse av viktige årsaker forblir upåvirket. En viktig årsak til oppsigelse kan foreligge for paidwings, spesielt hvis brukeren betydelig eller gjentatte ganger (a) er i mislighold eller (b) bryter andre kontraktsmessige forpliktelser. Dersom den vesentlige årsaken til oppsigelsen er pliktbrudd fra brukerens side, kan paidwings kreve erstatning for opphør av avtalen før tid. Dette gjelder ikke dersom brukeren ikke er ansvarlig for pliktbruddet.

6. Oppsigelsen av det gebyrbaserte kontraktsforholdet må skje i tekstform for å være effektiv. For å sikre vellykket behandling av oppsigelsen må oppsigelsen inneholde brukerens fulle navn, tjenesten som brukes, e-postadressen som er brukt i registreringen og brukernavnet. Varselet kan sendes via e-post til support@datingcustomercare.com. Som et alternativ tilbyr vi også oppsigelse av det gebyrbaserte kontraktsforholdet per post. For enkelhets skyld har vi en ferdig mal som du kan spare eller skrive ut. Den inneholder all kontaktinformasjon og felter som må fylles ut for at vi skal kunne behandle en oppsigelse av betalingsmedlemskap. Klikk her for å spare eller skrive ut oppsigelsesmalen. paidwings vil bekrefte oppsigelsen av premiummedlemskapet via e-post til adressen som er lagret i profilen.

§ 6 Brukerens plikter

- se også retningslinjer for innholdsleverandør og bruk

1. Brukeren selv er alene ansvarlig for registreringsinnholdet sitt, ytterligere opplysninger om seg selv og således for all informasjon som brukeren publiserer om seg selv. Brukeren forsikrer at opplysningene som er oppgitte er korrekte og beskriver brukeren personlig. Dersom det forsettelig gis falske opplysninger, er paidwings berettiget til å sperre brukerprofilen, uten at paidwings s krav på godtgjørelse berøres av dette. Detter berettiger paidwings også til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

2. Brukeren forsikrer at han/hun ikke bruker tjenestene til paidwings til forretningsmessige eller kommersielle formål, spesielt reklameformål. Det er ikke tillatt for brukeren å hente ut andre brukeres innhold og profiler manuelt eller ved bruk av programmer, for å bruke disse dataene utenfor området til paidwings s tjenester.

3. Brukeren forplikter seg til å behandle e-poster og andre meldinger samt data fra andre brukere konfidensielt og ikke gjøre dem tilgjengelig uten samtykke fra tredjemann.

4. Brukeren forplikter seg til å behandle sine tilgangsdata konfidensielt. Dersom tilgangsdata gis videre til en tredjemann, er brukeren ansvarlig for alle konsekvensene av handlingen. Dersom det er mistanke om at tilgangsdata har blitt levert videre til en tredjemann, skal brukeren melde fra om dette til paidwings omgående og selv sette i verk egnede tiltak for å unngå ytterligere misbruk.

5. Dessuten forplikter brukeren seg til ikke å misbruke tjenestene til paidwings , spesielt
a. ikke å bruke disse for å spre ærekrenkende, rasistiske, oppviglende og støtende materiale eller på annen måte ulovlig materiale eller slik informasjon;
b. ikke å bruke disse for å true, plage eller krenke andre brukeres eller andre personers rettigheter (inkludert moralske rettigheter);
c. ikke å legge inn data i systemet eller i databasen, dersom de inneholder virus eller inneholder programvare eller materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre rettigheter, med mindre brukeren selv er innehaver av disse rettighetene eller har fått tillatelse til å bruke dem;
d. ikke å bruke disse på en slik måte at tilgjengeligheten av tjenestene påvirkes på en negativ måte for andre brukere;
e. ikke å fange opp e-post eller andre meldinger og heller ikke prøve på det;
f. ikke å sende e-post eller andre meldinger til andre brukere i noen annen hensikt enn til privat kommunikasjon, spesielt ikke for å anbefale eller tilby varer og tjenester eller til andre forretningsmessige eller kommersielle formål;
g. ikke å nevne eller føye til navn, adresser, telefon- eller faksnummer, Messenger-adresser, e-postadresser, merker, firmanavn, navn på andre nettportaler eller URL-er i personbeskrivelsen og i filene som lastes opp;

6. Manglende overholdelse av de ovennevnte pliktene om hvordan en skal forholde seg eller et brudd på andre plikter som er beskrevet i de generelle vilkårene berettiger paidwings til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning med god grunn, og omgående sperre brukerens tilgang til databasen til paidwings. paidwings kan slette deler av brukerprofilen i stedet for å sperre tilgangen eller heve kontrakten.

7. Dersom brukeren har kommersielle eller forretningsmessige interesser ved kontraktsinngåelsen eller bruker data om en tredjemann som er stilt til rådighet for brukeren, til forretningsmessige eller kommersielle formål, henholdsvis til formål som ikke uttrykkelig er godkjent av paidwings , forplikter brukeren seg til å betale en konvensjonalbot til paidwings på 500,00 EUR for hvert påviste brudd. Ytterligere erstatningskrav berøres ikke av dette.

§ 7 Drift


1. paidwings er berettiget til å kontrollere innhold og data som er oppgitt av brukerne og å fjerne tilsvarende data dersom innholdet strider mot generelle vilkår.

2. paidwings er også berettiget til, men ikke forpliktet til, å kontrollere tekster, bilder som lastes opp, om disse er forenlige med generelle vilkår og juridiske bestemmelser og å fjerne disse ved brudd.


§ 8 Overdragelse av rettigheter


1. Brukeren innvilger paidwings en ikke uinnskrenket, overførbar, stedlig ubegrenset og tidsmessig begrenset til kontraktstiden, enkel bruksrett på innholdet som brukeren har utarbeidet og publisert angående tjenesten, medregnet bilder, tekster og videoer.

2. Brukeren forsikrer at innholdet som han/hun har utarbeidet og publisert, og bruken av det ikke krenker rettighetene til en tredjemann, spesielt ikke opphavsretten eller andre intellektuelle eiendomsretter.

§ 9 Ansvar


1. paidwings skal ikke holdes ansvarlig for innholdet i brukerprofilene. De har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av de opplysningene som utveksles mellom brukerne eller som blir oppgitt av brukerne i deres profiler.

2. paidwings skal ikke holdes ansvarlig for riktigheten av de opprettede brukerprofilene i matchsystemet og deres evaluering når det gjelder kompatibilitet med andre brukere. paidwings har kun ansvaret for kontaktformidlingen, ikke om kontakten var vellykket.

3. Dessuten skal ikke paidwings holdes ansvarlig for økonomiske eller andre ikke-fysiske skader som kan bli knyttet til tjenesten, med mindre de har oppstått ved forsett eller grov uaktsomhet fra paidwings s side.

4. Spesielt skal paidwings ikke holdes ansvarlig for at en tredjemann uberettiget får tilgang til brukernes personopplysninger (f.eks. hvis «hackere» uberettiget skaffer seg tilgang til databasen), med mindre paidwings har gjort det mulig med uberettiget tilgang til personopplysninger ved forsett eller grov uaktsomhet.

5. paidwings er heller ikke ansvarlig for misbruk av data og opplysninger som brukeren gir til en tredjemann.

§ 10 Fritak


1. Brukeren fritar paidwings ethvert ansvar og for alle forpliktelser, omkostninger og erstatningskrav som måtte oppstå etter negativ omtale, fornærmelse eller krenkelse av personlige rettigheter som har blitt forårsaket av andre brukere.

§ 11 Tekniske feil


1. paidwings garanterer ikke kontinuerlig tilgjengelighet av nettsiden eller teknisk funksjonalitet.

2. paidwings tar spesielt ikke ansvar for feil som påvirker kvaliteten på tilgangen til tjenesten som oppstår pga. force majeure eller hendelser som ikke forårsakes av paidwings .

§ 12 Jurisdiksjon og gjeldende lov


Loven til det sveitsiske forbund gjelder, unntatt sveitsiske lovvalgsregler. Obligatoriske og mer fordelsaktige lovbestemmelser ved forbrukerens bopel forblir upåvirket av dette lovvalget. Verneting er domstolen i Sveits i kantonen Zug. Hvis du er en forbruker med bosted i EU og det er obligatoriske bestemmelser om dette, kan loven i landet du har bosted også gjelde.

§ 13 Tvisteløsning

EU-kommisjonen har etablert en internettplattform for nettbasert tvisteløsning ("OS-plattform") mellom selskaper og forbrukere. Denne OS-plattformen finner du på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi gjør oppmerksom på at vi verken er juridisk forpliktet eller villige til å delta i tvisteløsningsforhandlinger eller forbrukervoldgiftsnemnd.

§ 14 - Rett til tilbaketrekking

Du har rett til å gå fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen begrunnelse.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen kontrakten inngås.

For å benytte deg av angreretten, må du informere oss (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, E-Mail: support@datingcustomercare.com) med en entydig erklæring (f. eks. et brev som sendes med posten eller e-post) om at du har bestemt deg for å gå fra denne kontrakten.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristen utløper.
Konsekvenser av tilbakekallingen
Hvis du velger å gå tilbake på denne kontrakten, skal vi straks og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen, refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som har oppstått fordi du har valgt en annen leveringsform enn den rimelige standardløsningen vi tilbyr). Ved denne tilbakebetalingen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du selv brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet med deg; uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har ønsket å starte våre tjenester i løpet av angrefristen, skal du betale et rimelig beløp som tilsvarer andelen av de tjenestene du allerede har brukt i forhold til det samlede omfang av tjenestene som ble fastsatt i kontrakten, opp til det tidspunktet da du informerer oss om at du benytter deg av angreretten i henhold til denne kontrakten.

Om det er ditt uttrykkelige ønske starter vi den betalbare kontraktperioden før utløpet av angrefristen, forutsatt at du samtidig samtykker i og erkjenner at angreretten din derved går tapt.

For å oppheve kontrakten kan du også bruke følgende tilbaketrekkingsskjema.

Til
Paidwings AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

E-post: support@datingcustomercare.com

Herved opphever jeg/vi () kontrakten som er inngått av meg/oss () for kjøp av følgende varer () / levering av følgende tjeneste ()

– Bestilt den () / mottatt den ()
– Forbrukeren(e)s navn
– Forbrukeren(e)s adresse
– Forbrukeren(e)s underskrift (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Stryk det som ikke passer.